مشتریان ما دریافت اولین مدیریت ریسک کلاس از محاسبه ریسک و مدیریت الگوریتم خودکار ما. نمونه کارها ما بسیار فعال است و حتی برخی از عناصر فرکانس در سرتا بالا، که البته در مورد نیاز به حد ضرر در هر معامله را اجرا می کنیم به ارمغان می آورد. ما مدیریت قرار گرفتن در معرض نمونه کارها با محدود کردن خطر در هر تجارت به یک درصد حقوق صاحبان سهام از پیش تعریف شده، تنظیم حد از پیش تعریف شده سهام در هر دارایی و ستد، و تنوع در میان دارایی ناهمبسته.

Risk Management Infographic Risk Management Infographic