سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در اینجا برای استفاده توسط مشتریان واجد شرایط واجد شرایط در نظر گرفته شده. سلف و خارجی EXCHANGE معاملات سوداگرانه است، شامل خطر قابل توجهی است و مناسب برای همه سرمایه گذاران است. این اطلاعات درخواست برای سرمایه گذاری نیست. چنین سرمایه گذاری است بر اساس اطلاعات و بازنمایی شده در اسناد و مدارک ارائه مناسب ارائه شده است.

عملکرد گذشته است الزاما نشاندهنده وجود نتایج آینده.
هیچ نمایندگی است که ساخته شده که هر سرمایه گذار یا به احتمال زیاد برای رسیدن به نتایج مشابه دارد. خطر از دست دادن در معاملات آتی و خارجی ارز می تواند قابل توجه باشد.

حال جمع آوری اطلاعات خود را به منظور به شما عطا دسترسی به داده های عملکرد ما است. این اطلاعات برای مقاصد تماس با شما برای ارسال شما یک کد دسترسی و به ذخیره شده در پایگاه ما به عنوان مرجع استفاده کرد.